Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Elektronisk arbejdsmiljøordbog

Find det du søger her
1 A B D E F H I K N O P R S T U V Å

1


11 timers reglen

Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.

Dette betyder, at fra det tidspunkt, hvorfra arbejdsti­den beregnes, skal der gives 11 sammenhængende ti­mers hvil, når man regner 24 timer tilbage.


Det kan beregnes, om forholdene er lovlige, hvis man tegner en tidslinje og fra et tidspunkt inden for ar­bejdstiden regner 24 timer tilbage, idet der inden for denne periode skal være 11 timers sammenhængende hvil.


Det vil sige, hvis arbejdsdagen slutter kl. 23.00, så kan medarbejderen først møde på arbejde igen næste dag kl. 10.00. Og hvis arbejdsdagen først er slut kl. 01.00, så kan medarbejderen først møde næste dag kl. 12.00
A


Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljølovens ydre form er bygget op som kapitler, paragraffer og stykker.

En lov er en regel, der er fastsat af folketinget. En lov er gældende for borgerne, og den kan skabe både rettigheder og pligter. Før en lov kan blive gældende for borgerne, skal den igennem tre behandlinger i folketinget. Derefter skal den godkendes og underskrives af dronningen for endeligt at blive offentliggjort i Lovtidende A. Først da er loven gældende for borgerne. Når endelig et lovforslag er blevet til en lov gælder det, at dens regler skal overholdes og efterleves af borgerne.

Love kan laves til at gælde på alle mulige tænkelige områder, sålænge de ikke kommer i strid med grundloven.

 Arbejdsmiljøpolitik i virksomheden
Det er ikke et krav, at en virksomhed skal udforme en (skriftlig) arbejdsmiljøpolitik. Men virksomhedens holdninger til arbejdsmiljøet skinner alligevel igennem i den daglige praksis. Og det skaber mere eller mindre bevidst en arbejdsmiljøpolitik.


I dagligdagen kan der mangle de målsætninger, der er drivkraft for udvikling af arbejdsmiljøet. Derved bliver det ofte de daglige problemer eller påpegning af småovertrædelser, der udgør arbejdsmiljøindsatsen. Det er tilfældigt, hvad der bliver gjort. Det er ikke en bevidst, systematisk og strategisk tanke om at indføre forbedringer og forebyggelse ved f.eks. at fjerne risici for nedslidninger eller fremme de daglige omgangsformer, der er drivkraften. Arbejdsmiljørådgiver

Arbejdsmiljørådgivere, der er autoriserede på alle områder, kan bistå virksomheden med rådgivning om forebyggelse og løsning af arbejdsmiljøproblemer på følgende områder:

 • Det ergonomiske område
 • Det biologiske område
 • Det kemiske område
 • Det fysiske område
 • Det psykosociale område.

Arbejdsmiljørådgivere, der er autoriserede på alle områder, kan rådgive virksomheden generelt om dens egen indsats for at forebygge arbejdsmiljøproblemer. Den autoriserede rådgiver kan således rådgive virksomheder, der har fået:

 • Rådgivningspåbud ved komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer
 • Rådgivningspåbud ved mange overtrædelser
 • Rådgivningspåbud ved gentagne overtrædelser
 • Rådgivningspåbud om undersøgelse af psykiske arbejdsmiljøforhold.
 


Arbejdsmiljøuddannelse
Målet med arbejdsmiljøuddannelsen er at ruste dig til dét, der er din opgave som medlem af arbejdsmiljøgruppen/ sikkerhedsgruppen; nemlig at styrke samarbejdet om arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads.
 
Vi tager i hele uddannelsesforløbet udgangspunkt i arbejdsmiljøproblematikker, som er relevante for dig og de øvrige deltagere, og kæder uddannelsens indhold sammen med en praktiske hverdag på din arbejdsplads.
 
APROPOS kommunikation er certificeret og godkendt som kursusudbyder af Arbejdstilsynet. Kontakt os her

 Arbejdsmiljøudvalget og rådgivning
Sikkerhedsudvalget rådgiver virksomheden om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål. Ved en enig indstilling fra udvalget forudsættes det, at virksomheden følger rådet. Det er en naturlig følge af, at det er virksomhedens ledelse, der har formandsposten i udvalget.

Hvis arbejdsgiveren ikke følger sikkerhedsudvalgets indstilling, skal det begrundes på et efterfølgende ekstraordinært møde, som skal afholdes inden tre uger fra den dato, hvor indstillingen er givet. Det samme gælder normalt, når udvalget afgiver flere indstillinger om samme sag. Mødereferatet skal indeholde en begrundelse, hvis arbejdsgiveren ikke følger udvalgets råd.


Arbejdsmiljøudvalgets opgaver
Arbejdsmiljøudvalget skal planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden – herunder arbejdsmiljøgruppernes arbejde.

Arbejdsmiljøudvalge skal deltage i planlægningen af ny produktion og ændringer i den eksisterende produktion, når det har betydning for arbejdsmiljøet. Det gælder fx:
 • Udvidelse eller ombygning af virksomheden
 • Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler
 • Indførelse af ny teknologi
 • Indkøb og brug af stoffer og materialer
 • Nye eller ændrede arbejdsgange, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder


Arbejdspladsbrugsanvisning
Hvis I anvender et faremærket produkt, skal der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning. Formålet med arbejdspladsbrugsanvisningen er at medarbejderne skal vide, hvordan man undgår at blive påvirket/udsat, hvis man arbejder med farlige produkter. Man skal derfor kende til værnemidler, forholdsregler og hvad man gør, hvis der skulle ske et uheld.
 

Arbejdspladsbrugsanvisningen kan laves som et tillæg til leverandørbrugsanvisningen.

Når jeres arbejdsplads modtager faremærkede produkter er leverandøren forpligtet til at levere en 16-punkts leverandørbrugsanvisning (LBA) - også kaldet et sikkerhedsdatablad. Ofte kan man også hente disse på Internettet.Arbejdspladsvurdering (APV)
Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV.
 
Virksomheden kan selv bestemme, hvilken metode den anvender til at udarbejde APV’en.
 

APV’en skal dog indeholde følgende elementer:

 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold – det materielle såvel som det psykiske arbejdsmiljø
 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, herunder identifikation af årsager og mulige løsninger
 • Vurdering af, om der er arbejdsmiljørelateret sygefravær
 • Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
 
APV’en skal være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet.
 
APV’en skal ajourføres, når der sker ændringer af betydning for arbejdsmiljøet og mindst hvert tredje år.
 
Sikkerhedsorganisationen eller de ansatte skal inddrages i planlægningen og udarbejdelsen af APV ’en. Dette skal kunne vises med en påtegning.


Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet er den danske myndighed,der har til formål at medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med alle virksomheder. Ved tilsynet anvender AT forskellige tilsynsmetoder.
 B


Bindende forhåndsbesked
En bindende forhåndsbesked er en afgørelse, som Arbejdstilsynet har truffet, om udførelsen af et konkret, planlagt arbejde, der endnu ikke er påbegyndt.

En bindende forhåndsbesked betyder, at Arbejdstilsynet ikke kan stille yderligere krav til udførelsen af det arbejde, som forhåndsbeskeden omfatter, hvis arbejdet udføres i overensstemmelse med forhåndsbeskeden.

Hensigten med ordningen er at gøre det lettere for virksomhederne at indtænke arbejdsmiljøet i planlægningen og dermed varetage hensynet til medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

Ordningen gør det således muligt for en virksomhed at få Arbejdstilsynets afgørelse af, om den planlagte udførelse af arbejdet vil opfylde arbejdsmiljø-lovens krav på det pågældende tidspunkt.

Det betyder, at virksomheden på forhånd kan få afklaret eventuelle sikkerheds- og sundhedsmæssige risikomomenter og dermed både spare ressourcer og foretage holdbare arbejdsmiljøinvesteringer.

Der kan ansøges om bindende forhåndsbesked på følgende områder:
 1. Produkter til overfladebehandling af bygninger og konstruktioner
 2. Arbejde, der indebærer kontakt med asbest
 3. Nedbrydning af bygninger og konstruktioner
 4. Transport af varer og materialer på konkrete arbejdssteder
 5. Daglig løftemængde
 6. Opstilling af maskiner og arbejdets udførelse omkring maskiner
 7. Transport af stilladsdele til vanskeligt tilgængelige opstillingssteder
 8. Indretning af fællesarealer i forbindelse med renovering af bygninger.


Branchearbejdsmiljøråd

Der er i alt 11 Branchearbejdsmiljøråd (BAR'er), som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

 

Branchearbejdsmiljørådene kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved bl. a. at lave information, temamøder, uddannelse og foreslå forskning.Branchevejledninger fra BAR'erne
Branchevejledninger er en kort gennemgang af typiske problemer og mulige løsninger inden for et bestemt emne. En branchevejledning udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard og -praksis inden for branchen. Branchevejledninger er ikke en lov, men en ligger opad lovene.

Bygherrens pligter
Bygherrens ansvar kan ikke overdrages til andre. Det praktiske arbejde med at udføre bygherrens forpligtigelser kan - helt eller delvist - udføres i bygherrens egen organisation eller af bygherrens udpegede rådgivere, firmaer eller personer.
 
Selvom bygherren vælger at engagere andre til udførelse af dette arbejde, er det dog fortsat bygherrens ansvar, at afgrænsning og koordinering i fællesområder, skriftlig planlægning og anmeldelse af byggepladsen sker efter bekendtgørelsens regler.D


Definition på en arbejdsgiver, virksomhedsleder, arbejdsleder
Arbejdsgiveren er ejer af virksomheden og vil være den, som står opført hos Skat som ejer af virksomhedens CVR/ SE nr. (fx administrerende direktør eller kommunaldirektør). Disse er ikke forpligtet til at deltage i sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse.

På den anden side kan de have nytte af uddannelsen, især hvis de varetager arbejdslederens funktion i sikkerhedsgruppen eller formandens opgaver i sikkerhedsudvalget/ hovedsikkerhedsudvalget.


En arbejdsgiver kan ikke i forhold til arbejdsmiljøloven fraskrive sig sit ansvar ved at "overdrage" eller delegere det til arbejdsledere eller medarbejdere. Heller ikke ved skriftligt at pålægge dem ansvaret.


Definition på en ulykke
Den klassiske definition er (skrevet på advokatsprog):
"En ulykke er en udefra kommende og virkende af den forsikredes vilje uafhænige pludselige indtrædende begivenhed, der har skadelige påvrkninger af den pågældendes helbredstilstand til følge".
Det betyder, at du ikke kan forvente at få erstatning, hvis ulykken er opstået, fordi du får et ildebefindende og falder ned ad en trappe, eller fordi du løfter noget tungt og får et alvorligt vrid i ryggen.


Den daglige leder af arbejdsmiljøarbejdet
Arbejdsgiveren skal - efter høring af sikkerhedsudvalget - udpege en leder af det daglige sikkerheds- og sundhedsarbejde.

Den daglige sikkerhedsleder kan være et af sikkerhedsudvalgets medlemmer eller en person, der er ansat til at varetage virksomhedens arbejdsmiljøarbejde i samarbejde med sikkerhedsorganisationen.

For at sikkerhedsudvalgets opgaver kan løses effektivt i det daglige, er det nødvendigt, at der er en person, der kan handle på udvalgets vegne. Det er denne funktion, som den daglige sikkerhedsleder har.

I store virksomheder kan der være mere end én daglig sikkerhedsleder. Det kan være tilfældet, når antallet af ansatte er så stort, at det ikke vil være muligt for én person at overkomme den daglige sikkerhedsleders opgaver. Det afhænger af de sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer i virksomheden samt af virksomhedens art og standard - herunder hvordan arbejdsmiljøarbejdet er organiseret og fungerer i praksis - om der er behov for flere sikkerhedsledere.

Den daglige sikkerhedsleder skal samarbejde med sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg og er bindeled mellem arbejdsgiveren og sikkerhedsudvalgene. Det betyder, at sikkerhedslederen løbende skal involveres i sager, som forelægges for arbejdsgiveren, så det bliver muligt at afklare, hvilke problemer der har en mere generel eller overordnet betydning


Den fornødne tid til arbejdsmiljøarbejde

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles den nødvendige tid og de nødvendige midler til rådighed for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere til at deltage i både den obligatoriske og den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Desuden skal arbejdsgiveren betale udgifterne til uddannelserne og godtgøre tab af indtægt som følge af at deltage i uddannelser.Den årlige drøftelse

Det er arbejdsgiveren, der skal indkalde til drøftelsen, og det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at der følges op på de beslutninger, som træffes. 


Drøftelsen SKAL indeholde følgende hovedpunkter:

 • Tilrettelæggelse af samarbejde om sikkerhed og sundhed det næste år. Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation skal fastlægge samarbejdsformer og mødeintervaller
 • Opfølgning på målene for det foregående års arbejdsmiljøarbejde
 • Prioritering af indsatsområder og fastsættelse af nye mål for de kommende års arbejde

Desuden er drøftelsen med til at afklare behovet for kompetenceudvikling og dermed ønskerne til supplerende uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen.

I virksomheder med under 10 ansatte skal det drøftes, om der i virksomheden er den nødvendige viden om arbejdsmiljø.


Arbejdsgiverne skal kunne dokumentere, at drøftelsen har været afholdt, så det er vigtigt at få noget skrevet ned - fx i virksomhedens APV.

Arbejdsmiljødrøftelse skal være afholdt senest den 1. oktober og allersenest den 1. februar.Dispensation fra mødereglerne
Arbejdstilsynet kan give dispensation til, at sikkerhedsudvalget kun afholder to møder om året samt et årligt møde med samtlige sikkerhedsgrupper. Virksomheden kan kun få dispensationen, hvis det er rimeligt og forsvarligt at afholde færre møder. Det skal dokumenteres i ansøgningen, at der er enighed i virksomheden om, at der skal være et mindre antal møder.

En eventuel dispensation vil blive meddelt på betingelse af, at hvis ét medlem af sikkerhedsudvalget ønsker et møde, skal dette afholdes. Der kan dog ikke fremsættes krav om mere end fire årlige ordinære møder i sikkerhedsudvalget og to årlige møder med samtlige sikkerhedsgrupper.E


EU direktiv
Et direktiv er et sæt regler, som hver medlemsstat skal indføre i sin egen lovgivning. Dette betyder, at et EU direktiv som udgangspunkt skal laves om til en national lov før det gælder i medlemslandene.


F


Fremmed arbejdskraft
Køber, lejer eller låner en virksomhed ansatte fra en anden virksomhed, har den virksomhed, der modtager de ansatte, det fulde ansvar for deres sikkerhed.
Inden påbegyndelsen af beskæftigelsen skal den modtagende virksomhed fortælle den virksomhed eller afdeling, der afgiver de ansatte om:
 • hvilket fagligt niveau og hvilke kvalifikationer, som er nødvendige hos de ansatte, de skal modtage
 • evt. krav om helbredsattester
 • om arbejdets særlige art, herunder evt. risici

Den virksomhed eller afdeling, der afgiver, lejer eller låner de ansatte ud, skal videregive oplysningerne til de ansatte.


Fremmede håndværkere
Håndværkeren skal rette sig efter de regler, der er på den fremmede arbejdsplads.

Den modtagende arbejdsplads har et ansvar for den fremmedes sikkerhed. Samtidig skal den fremmede håndværker rette sig efter de regler, som håndværkerens egen virksomhed har givet om arbejdets udførelse. H


Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant?
Alle medarbejdere, der arbejder over 10 timer ugentligt, kan vælges som Arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant. Dog ikke elever. Arbejdsledere og arbejdsgivere kan heller ikke vælges.

Arbejdsmiljøloven anfører ikke krav om anciennitet og kvalifikationer, men som "tommelfingerregel" følges ofte retningslinijerne for valg af tillidsrepræsentant fra det pågældende overenskomstområde.

Arbejdsmiljørepræsentanten/ Sikkerhedsrepræsentanten repræsenterer alle faggrupper i det område, som sikkerhedsgruppen dækker i virksomheden. Der er ingen krav om, at sikkerhedsrepræsentanten skal være medlem af en faglig organisation.
 
Hvem kan stemme?

Arbejdsmiljørepræsentanten/ Sikkerhedsrepræsentanten vælges af medarbejderne i det område, som sikkerhedsgruppen dækker. Alle medarbejdere, inklusive elever, vikarer m.fl., som arbejder minimum 10 timer om ugen, kan stemme. Arbejdsgiveren og arbejdslederen kan ikke stemme.Hvem medregnes ved opgørelse af antallet af ansatte?
Alle ansatte - inkl. deltidsansatte - der ikke er virksomheds- eller arbejdsledere, skal medregnes ved opgørelsen af, om der skal etableres en sikkerhedsorganisation. Det gælder dog ikke på kontorer og i butikker, hvor der kun skal medregnes ansatte, der er beskæftiget mindst ti timer om ugen. Timetallet beregnes som et gennemsnit målt over tre måneder.
 
Også vikarer skal medregnes i arbejdsstyrken i den virksomhed, hvor de arbejder som afløsere.
 
Ansatte, der både er beskæftiget i udlandet og i hjemmevirksomheden, tæller med som ansatte i hjemmevirksomheden. Ansatte, der kun udfører arbejde i udlandet, tæller derimod ikke med, når det drejer sig om oprettelse af sikkerhedsorganisation i hjemmevirksomheden


Hviletidsbestemmelserne - 11 timers reglen
En del af hviletidsbestemmelserne. Reglen foreskriver, at medarbejderne som udgangspunkt skal have mulighed for at hvile mindst 11 timer fra en arbejdsdag slutter til en ny begynder.


Hvilke rettigheder har en sikkerhedsrepræsentant?
Sikkerhedsrepræsentanten har krav på at få den fornødne tid stillet til rådighed for sit arbejdsmiljøarbejde. Sikkerhedsrepræsentanten skal også orienteres om eventuelle besøg af Arbejdstilsynet og de påbud, der i den forbindelse måtte være afgivet.

Arbejdsmiljøloven § 10

§ 10. Arbejdsgiveren afholder udgifterne ved sikkerhedsrepræsentantens hverv og godtgør sikkerhedsrepræsentanten tab af indtægt.

Bekendtgørelse 575, af 21. juni 2001

§ 20. Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af sikkerhedsgrupperne, sikkerhedsudvalget og den daglige leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet får den tid til rådighed til at varetage deres pligter, der er rimelig i forhold til den pågældende virksomheds art og dens sikkerheds- og sundhedsmæssige standard.Hvornår skal den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse være gennemført

Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført, senest tre måneder efter at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere er valgt eller udpeget og ikke fra det tidspunkt, hvor de træder i funktion. 

I de situationer, hvor undskyldelige uforudsete omstændigheder betyder, at fristen på tre måneder bliver overskredet, vil Arbejdstilsynet ikke give virksomheden påbud om, at uddannelsen skal gennemføres, hvis den pågældende er tilmeldt et kursus inden for den nærmeste fremtid.Hvornår skal den supplerende arbejdsmiljøuddannelse være gennemført

De to dages uddannelse skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første ni måneder, efter at den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelses er afsluttet. Tidsfristerne skal medvirke til at få en så sammenhængende uddannelse som muligt. 

Som med den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse behøver deltagerne ikke at gennemføre de to dage i forlængelse af hinanden. Hvis uddannelsen er opdelt på enkelte dage, så skal begge dages kursus være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. Arbejdsgiveren kan dog kræve, at de to dage gennemføres i sammenhæng. 

Den supplerende uddannelse på 1½ dag skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår. Det vil sige, at man ikke kan samle den 1 ½ dags uddannelse sammen for flere år ad gangen. Udnyttes retten til uddannelsen ikke i det pågældende funktionsår, bortfalder den.

Vi tilbyder den supplerende arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af AMO.Hændelig uheld
I princippet findes der ikke hændelige uheld. Derer altid en adfærd, der forårsager uheldene. Denne adfærdtilhører dog ikke nødvendigvis den, der kommer til skade.

Nåren risiko er blevetkonstateret på arbejdspladsen, bør man tage stilling til nedenståendespørgsmål.


Kan risikoen fjernes?

Nogle risici kan fjernes fuldstændigt. Fx kan man holde op med at benytte et farligt kemikalie.


Kan risikoen reduceres?

Hvis man ikkekan fjerne faren, kan man undersøge, om man kan behandle den aktuelle fare, så risikoen formindskes. Det kanske gennem personligt værneudstyr og ved ændring af procedurer og praksis mv.


Kan risikoen tolereres?

Ved at beskrive den givne risiko kan man afgøre, om risikoen er på et niveau, der kan accepteres. Kender man risikoen til bunds, ved man ofte også, hvordan man skal handle på den.


Kan risikoengives videretil andre?

Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt at overføre en given risiko til specialister, der har trænet sig i at udføre en farlig opgave, og derfor udsætter sig for en mindre risiko.

Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt at overføre en given risiko til specialister, der har trænet sig i at udføre en farlig opgave, og derfor udsætter sig for en mindre risiko.
I


Instruktion
Hver enkelt ansat skal, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed, have en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring i at udføre arbejdet på en farefri måde. Er dermulige ulykkes- eller sygdomsfarer, skal den ansatte have oplysninger om dem.

Instruktioner skal sikre, at arbejdet bliver udført sikkert og korrekt. Arbejdsgiveren og sikkerhedsgruppen skal kontrollere, at der er givet instruktion. Der er først givet instruktion, når instruktionen er opfattet og forstået.

Oplæring

Der skal især ske oplæring og instruktion ved

 • ansættelse
 • forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaver
 • indførelse eller ændring af arbejdsudstyr
 • indførelse af ny teknologi
 • brug af ansatte fra en fremmed virksomhed (f.eks. fremmede håndværkere).

Oplæringen skal foregå i arbejdstiden. Hvis det er nødvendigt, skal oplæringen gentages regelmæssigt. Arbejdsgiveren skal afholde evt. udgifter.K


Kemisk APV
Det er i dag et krav fra Arbejdstilsynet, at man laver en såkaldt kemisk APV (ifølge Bekendtgørelse nr.292 af 26.4.2001 om arbejde med stoffer og materialer).
 
Mindstekravet for kemiske produkter i en APV er, at I på arbejdspladsen laver en liste over alle de farlige kemiske stoffer og produkter, I anvender. Det er typisk alle produkter, der er mærket med orange faremærker.

Eksempelvis: toiletrens, grundrens, afkalker og maskinopvask. Almindelig opvaskemiddel og universalrengøringsmiddel. For disse produkter gælder også, at der skal være en arbejdspladsbrugsanvisning.


Kompetenceudviklingsplan

Arbejdsgiveren skal hvert år sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov laves en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO.
 

Arbejdsmiljøorganisationen skal bidrage til kompetenceudviklingsplanen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i AMO, når arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet. Det kan derfor være en god idé at udarbejde eller fastlægge indholdet i planen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.  

Der kan laves en samlet kompetenceudviklingsplan for alle AMOs medlemmer, eller der kan udarbejdes én for hvert medlem.  Planen skal medvirke til at sikre løbende målrettet opdatering af viden, som kan styrke kompetencerne hos medlemmerne af AMO.

Det kan være en god idé at drøfte og udarbejde planen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i AMO, når arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet.

Det kan i nogle tilfælde være fornuftigt at tilpasse planen, så alle medlemmer af en AMO ikke deltager i samme uddannelse. På hospitalsområdet kan det fx være relevant for et AMO-medlem at få et kursus i metoder for korrekt løfteteknik, mens et andet AMO-medlem måske kan have behov for supplerende uddannelse inden for konflikthåndtering. I andre tilfælde kan samme uddannelse give et fælles udgangspunkt i forbindelse med en større fælles indsats.

Vi tilbyder den supplerende arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af AMO.
 
N


Ny i sikkerhedsgruppen
Når du bliver udpeget eller valgt til at være med i en sikkerhedsgruppe, opstår naturligt spørgsmålet: Hvad skal jeg nu gøre?
 
Forventninger

Det første, du kan have glæde af at vide mere om, er de forventninger, som de andre har til din nye funktion.
Spørg dem endelig! Du bør være meget direkte og kontakte dem, der kan have forventninger til dig. Det kan for eksempel være kolleger, ledelse eller sikkerhedslederen.


Den anden part i sikkerhedsgruppen.
Få snarest etableret et møde, hvor I blandt andet drøfter:

 

 • Jeres forventninger til hinanden og hinandens indsats
 • De opgaver, som I skal løse
 • Hvordan I vil gøre det
 • Jeres mødeformer og –tider
 • Hvordan I inddrager kolleger og medarbejdere.O


Opæring og instruktion
Sikkerhedsudvalget skal opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion af de ansatte. Oplæringen og instruktionen skal være tilpasset arbejdsforholdene i virksomheden. Udvalget skal endvidere sikre, at der føres kontrol med overholdelse af sikkerhedsforskrifterne.P


Planlægning
Når der sker væsentlige ændringer på arbejdspladsen, skal du som medlem af sikkerhedsgruppen/ arbejdsmiljøgruppen med i planlægningen på et tidligt tidspunkt.
 
Sikkerhedsgruppen/ arbejdsmiljøgruppen skal sørge for, at ledelsen tænker arbejdsmiljøet med fra starten, så der ikke opstår nye problemer, som kunne være undgået.R


Rejser i arbejdsmedhør

Ved rejser til udlandet, Færøerne eller Grønland, skal den pågældende medarbejder have en 11timers hvileperiode senest ved ankomst til bopæl, dvs. at medarbejderen inden for de seneste 24 timer skal have haft en hvile periode på 11 timer, hvis dette ikke har været muligt pga. transporten/rejsen, skal medarbejderen have 11timers hvil ved ankomst til bopæl.
 

Lad os antage at det normale fridøgn ligger søndag. Så skal medarbejderen have et fridøgn om mandagen inden afrejsen til Grønland, eller ved hjemkomst, plus sin 11timers hvileperiode.
 

Får medarbejderen sit fridøgn efter hjemkomst, lad os antage vedkommende igen er på sin bopæl klokken 09:00 torsdag morgen, skal vedkommende have sin 11timers hvileperiode, så er klokken 20:00 torsdag, hvor efter vedkommende skal holde sit fridøgn.

Dvs. hvis medarbejderen er ankommet på sin bopæl, efter hjemkomst fra udlandet, Færøerne eller Grønland, torsdag kl 09:00, må vedkommende først genoptage sit arbejde tidligst klokken 20:00 fredag, her efter kommer så det normale syvperiodes fridøgn søndag.
 

§14, stk. 2: Efter en tjeneste rejse som nævnt i stk. 1 (Red. Se §14 ovenfor) skal der endvidere ydes de ansatte et erstatnings fridøgn, medmindre de ansatte før eller under rejsen har haft et fridøgn inden for en periode af syv døgn forud for det første fridøgn efter hjemkomsten”Risikoanalyse
I princippet findes der ikke hændelige uheld. Derer altid en adfærd, der forårsager uheldene. Denne adfærdtilhører dog ikke nødvendigvis den, der kommer til skade.

Nåren risiko er blevetkonstateret på arbejdspladsen, bør man tage stilling til nedenståendespørgsmål.


Kan risikoen fjernes?

Nogle risici kan fjernes fuldstændigt. Fx kan man holde op med at benytte et farligt kemikalie.


Kan risikoen reduceres?

Hvis man ikkekan fjerne faren, kan man undersøge, om man kan behandle den aktuelle fare, så risikoen formindskes. Det kanske gennem personligt værneudstyr og ved ændring af procedurer og praksis mv.


Kan risikoen tolereres?

Ved at beskrive den givne risiko kan man afgøre, om risikoen er på et niveau, der kan accepteres. Kender man risikoen til bunds, ved man ofte også, hvordan man skal handle på den.Risikovurdering

Risikovurdering er en erfaringsbaseret eller ”sund fornuft” vurdering af ændringer i arbejdet, som er svære at forudse eller først er kendt kort tid før de indtræder.

Hvor arbejdsplads vurdering (APV) er en metode til at arbejde systematisk med forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme.


Såvel APV som risikovurdering er operationelle handlinger, som ledelsen er ansvarlige for finder sted i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten.

Retningslinjer for hvordan det forebyggende arbejdsmiljøarbejde praktisk tilrettelægges, kan aftales i samarbejdsorganerne alt efter organisering af samarbejdet om virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde.
S


Screening
Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø.
Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.
Alle virksomheder bliver screenet
Arbejdstilsynet screener alle virksomheder med ansatte og sorterer dem i to grupper:
 • Virksomheder, der ikke har eller kun har mindre problemer med arbejdsmiljøet, og som derfor ikke har behov for et tilpasset tilsyn.
 • Virksomheder, som har eller kan have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og som derfor har behov for et tilpasset tilsyn.
Screeningen er uanmeldt og tager i gennemsnit to timer
Det er hovedreglen, at screeningen er uanmeldt og at besøget i gennemsnit varer to timer. Tidsforbruget afhænger af virksomhedens arbejdsmiljøniveau og størrelse. Derfor bliver nogle virksomheder screenet på kortere tid, mens andre virksomheder tager længere tid.

Sikkerhedsgruppe/ arbejdsmiljøgruppe
En sikkerhedsgruppe/ arbejdsmiljøgruppe består af to personer: Arbejdslederen for en afdeling/arbejdsområde og en sikkerhedsrepræsentant, der er valgt blandt og af de ansatte i den samme afdeling/arbejdsområde.

Sikkerhedsgruppen/ arbejdsmiljøgruppen skal oprettes inden for velafgrænsede afdelinger/arbejdsområder, uanset hvilke og hvor mange faggrupper der er repræsenteret i afdelingen/arbejdsområdet.

 


Sikkerhedsrundering /Arbejdsmiljøgennemgang

En sikkerhedsrundering er en metode for sikkerhedsgruppen til at overvåge og kontrollere arbejdsmiljøforholdene på deres arbejdsplads. Sikkerhedsgruppen går sammen en ”runde” på arbejdspladsen.

 

Jævnlige sikkerhedsrunder skal være med til at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. Det er  sikkerhedsgruppens opgave at holde øje med, at arbejdsmiljøet i deres område er i orden, d.v.s at sikkerhedsforanstaltninger i en afdeling fungerer, at de anvendes hele tiden, og at de giver den størst mulige beskyttelse.

 
En sikkerhedsrunde i afdelingen/arbejdsområdet er samtidig medvirkende til, at sikkerhedsgruppen lærer sit arbejdsområde og de ansatte at kende, dels at de ansatte lærer sikkerhedsgruppen at kende.

Læs mere her om sikkerhedsrundering

 Sikkerhedsudvalg/ arbejdsmiljøudvalg
Virksomheden skal oprette et sikkerhedsudvalg/ arbejdsmiljøudvalg, hvis virksomheden har 35 eller flere ansatte. Virksomhedens sikkerhedsgruppe(r) skal være repræsenteret i sikkerhedsudvalget/ arbejdsmiljøudvalg. På større virksomheder kan der oprettes flere arbejdsmiljøudvalg.

Det er hovedreglen, at alle ansatte skal medregnes, når det skal afgøres, om virksomheden skal oprette et sikkerhedsudvalg. Også ansatte, der er beskæftiget under ti timer om ugen, skal medregnes, medmindre virksomheden er en butik eller beskæftiger sig med kontor- eller administrationsarbejde.

Der gælder særlige regler for midlertidige og skiftende arbejdssteder - herunder bygge- og anlægsarbejde (4) - samt for lastning og losning af skibe.


Skriftlige instruktioner
Der findes forskellige typer af skriftlige instruktioner.

Der kan skelnes mellem:
 • Instruktion i betjening. Som vedf.eks. arbejde med maskiner.
 • Servicebeskrivelser. Der vejleder om vedligehold, herunder vedligehold af sikkerhedsudstyr.
 • Håndbøger og manualer. Der beskriver, hvordan f.eks. en maskine fungerer.
 • Deklarationer. Der angiver, hvad der er i stoffer og materialer.


Smileyordningen

De grønne, gule og røde smiley’er på Arbejdstilsynets hjemmeside giver offentligheden mulighed for at følge med i, hvordan det går med en virksomheds arbejdsmiljø.

Der er tre smiley’er på arbejdsmiljøområdet:
  

 • Grøn smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.

 • Gul smiley viser, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist, en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø eller en afgørelse uden påbud.

 • Rød smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.

 

Virksomheder, der er blevet screenet før den 1. april 2007, har et screeningssymbol på Arbejdstilsynets hjemmeside. Disse virksomheder kan bede Arbejdstilsynet om en ny screening med henblik på at få en grøn smiley.
En krone smiley viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Virksomheden har altså gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Ud over den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer har arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere ret, men ikke pligt, til to dages supplerende uddannelse.
 

De to supplerende uddannelsesdage skal være gennemført inden for det første år, hvor medarbejderen er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Uddannelsen kan være generelt om arbejdsmiljø, eller kan handle om emner, der er relevante for arbejdsmiljøet på virksomheden, for eksempel ergonomi, psykisk arbejdsmiljø eller lignende tema om arbejdsglæde.

Hvert af de efterfølgende år, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere sidder i AMO, skal arbejdsgiveren tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår. Særlige regler for fiskeri, søfart og luftfart
I forbindelse med søfart gælder arbejdsmiljøloven kun i forbindelse med lastning og losning. Har man sit arbejde på et skib eller et fiskeskib, er man omfattet af en række særlige arbejdsmiljøregler. Der er også særlige regler for luftfart.

 

Søfartens Arbejdsmiljøråd
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
Arbejdsmiljørådet for luftfart
T


Tid og uddannelse til samt betaling for arbejdsmiljøarbejdet
Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af sikkerhedsgrupper, sikkerhedsudvalg og den daglige leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet får den fornødne tid til rådighed til at varetage de opgaver, de skal udføre i relation til arbejdsmiljøarbejdet. Det indebærer bl.a. tid til at deltage ved Arbejdstilsynets besøg på de områder af virksomheden, som sikkerhedsgruppen dækker. Tiden skal være rimelig i forhold til virksomhedens art og dens arbejdsmiljømæssige niveau.

Den tid, som medlemmerne af sikkerhedsorganisationen skal have til rådighed, afhænger således af afdelingernes, arbejdsområdernes og virksomhedens art og størrelse samt af den risiko, som de ansatte er udsat for.

Arbejdsgiveren skal stille så megen tid til rådighed, at der er reel mulighed for, at sikkerhedsorganisationens medlemmer kan varetage deres pligter i det daglige på en sådan måde, at sikkerheds- og sundhedsarbejdet fungerer og er effektivt.


Tid til sikkerhedsarbejde
Din arbejdsgiver skal sørge for, at du som medlem af sikkerhedsorganisationen har tid nok til rådighed til at løse dine opgaver. Det gælder også tid til at deltage ved Arbejdstilsynets besøg.


Tilpasset tilsyn
Tilpasset tilsyn er et grundigt tilsyn, der gennemføres på de virksomheder, hvor screeningen viste, at der er - eller kan være - væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Formålet er at kontrollere, om virksomhederne lever op til arbejdsmiljøreglerne og at reagere, hvis der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Er et samlet tilsynsforløb

Screening og tilpasset tilsyn skal ses som et samlet tilsynsforløb.

Screeningen omfatter hele virksomhedens arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet noterede de områder, hvor der var - eller kunne være - væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Det tilpassede tilsyn tager udgangspunkt i de arbejdsmiljøproblemer, som blev afdækket ved screeningen. Det betyder, at det tilpassede tilsyn er tilpasset de arbejdsmiljøproblemer, som den enkelte virksomhed har eller kan have.


Tilsynsbog/ tilsynsrapporter

På virksomheder og arbejdssteder skal der, når arbejdstilsynet kræver det, findes en tilsynsbog til opbevaring af tilsynsrapporter og andre meddelelser fra arbejdstilsynet samt genparter af anmeldelser af arbejdsulykker m.m. Tilsynsbogen skal foreligge i form af et ringbind, som arbejdsgiveren anskaffer.

Tilsynsrapporter bruges af arbejdstilsynet til skriftlige påbud og bemærkninger i forbindelse med besøg på virksomheder eller arbejdssteder.

Arbejdsgiveren har pligt til at efterkomme krav om tilbagemelding vedrørende skriftlige påbud m.v., når arbejdstilsynet har krævet det i tilsynsrapporten. Som dokumentation herfor skal tilsynsrapportens tilbagemeldingsblanket i udfyldt og underskrevet stand sendes til arbejdstilsynet inden den i tilsynsrapporten fastsatte frist.

Tilsynsrapporter skal opbevares i virksomheden i mindst 5 år.

 Tilsynsformer
Arbejdstilsynet fører tilsyn med alle virksomheder. Ved tilsynet anvender AT forskellige tilsynsmetoder.
 • Screeninger et uanmeldt tilsyn. Deter en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet med screeningen er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et tilpasset tilsyn.
 • Tilpasset tilsyn er en opfølgning på en screening. Tilpasset tilsyn har til formål at gå i dybden med de afdækkende arbejdsmiljøproblemer. Screening og et tilpasset tilsyn udgør det der betegnes som et samlet tilsynsforløb.
 • Opfølgningstilsyn skal sikre, at virksomheden fortsat arbejder med de forbedringer af arbejdsmiljøet, som er blevet pålagt enten ved et tilpasset tilsyn eller ved et tidligere opfølgningstilsyn.
 • Særlige tilsyn gennemføres i nedslidningstruede brancher.Et særligt tilsynsbesøg varer typisk en-to dage, og det har især fokus på ergonomi og psykisk arbejdsmiljø. Der er planlagt særlige indsatser for bygge og anlæg i 2009-2010. Besøgene kan både være anmeldte og uanmeldte.
 • Detailtilsyn er tilsyn med et konkret og afgrænset arbejdsmiljøproblem på en virksomhed. Det kan fx være kontrol af, om en virksomhed har efterkommet Arbejdstilsynets påbud, undersøgelse af en arbejdsulykke eller en klage over arbejdsmiljøet.
 • Tilsyn med projekterende og rådgivere er tilsyn med, at de lever op til deres pligter efter arbejdsmiljøloven.


Tæt og nærved-ulykker 

Nærved-ulykker er en vigtig del af det forebyggende arbejde og skal registreres og undersøges.

Analyser af nærved-ulykker kan give indikationer på hvad, hvor og hvorfor en arbejdssituation kan blive farlig.

 

Beskrivelse af nærved-ulykken

 • Hvad skete der?
 • Hvorfor kom ingen til skade?
 • Hvad ville konsekvenserne af en mere omfattende ulykke have været?
 • Er en lignende nærved-ulykke sket før?

 

Hvad var det, der gjorde, at det næsten gik galt?

 • Tekniske fejl i udstyr eller sikkerhedsanordninger?
 • Fejl i vedligeholdelse eller service?
 • Fejl i instruktioner?
 • Manglende instruktion og/eller uddannelse?
 • Dårlig kommunikation?
 • Fejltagelser eller mangler i sikkerhedsorganisationen?

 

Hvad skal der gøres for, at det ikke kan ske igen?

 • Handlingsplan
 • Hvem har ansvaret for, at det ikke kan eller skal ske igen?
 • Hvornår skal forholdene være bragt i orden?

 

Læs mere her
U


Uddannelse og instruktion
Arbejdsgiveren skal sørge for, at alle ansatte får instruktion og uddannelse i at udføre arbejdet sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt

Instruktionen og uddannelse skal omhandle de sygdoms- og ulykkesfarer, der er forbundet med arbejdet.

Instruktion og uddannelse kan ske i forbindelse med:
 

 • Ansættelse
 • Forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaver
 • Indførelse eller ændring af arbejdsudstyr
 • Indførelse af ny teknologi.

Lovpligtige kurser og certifikater
Til visse arbejdsopgaver som fx. truckkørsel, stilladsarbejde, asfalt, og varmt arbejde kræves der særlige lovpligtige kurser og certifikater.


Lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser
For sikkerhedsgruppen er der krav om, at både medarbejdervalgt sikkerhedsrepræsentant og arbejdsleder skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse


Læs mere om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelseUlykkesanalyse
En ulykkesanalyse er på en måde fallitten for det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Det forebyggende arbejde er ikke lykkedes!

 

Men når skaden er sket, skal den anvendes konstruktivt, så lignende ulykker kanundgås i fremtiden. Derfor er en ulykkesanalyse en vigtig del af arbejdsmiljøarbejdet.

En ulykkesanalyse kan deles op i:

 1. Lige, når ulykken er sket.
 2. Kort tid efter.
 3. En dybere analyse.
 4. Udfyldelse af ulykkesrapport(er) og forslag til forebyggelse.
 5. Gennemførelse af forebyggende foranstaltninger.V


Valg af sikkerhedsudvalgets medlemmer
Sikkerhedsudvalgets medlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen. Hvis der på virksomheden er indgået en aftale om, at sikkerhedsrepræsentanter vælges for mellem to og fire år, følger sikkerhedsudvalgets valgperiode sikkerhedsrepræsentanternes valgperiode. Genvalg kan finde sted.

Arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter, der ophører som medlemmer af sikkerhedsgruppen, ophører samtidig som medlemmer af sikkerhedsudvalget.

Suppleanter for sikkerhedsudvalgets medlemmer vælges efter samme regler som ved valg til sikkerhedsudvalget. Det indebærer, at suppleanterne skal være medlemmer af en sikkerhedsgruppe. I virksomheder, hvor der er en eller to sikkerhedsgrupper, skal der ikke vælges suppleanter. Det skyldes, at alle sikkerhedsgruppens/-gruppernes medlemmer også er medlemmer af sikkerhedsudvalget.

Suppleanter til sikkerhedsudvalget er rangordnede og ikke personlige suppleanter.

Suppleanterne indtræder ved forfald. Hvis et medlem af sikkerhedsudvalget afgår fra udvalget, indtræder suppleanten for resten af valgperioden.Å


Årshjul

 

Årshjul for medlemmer af AMO
Et godt arbejdsværktøj er at udarbejde et årshjul, hvor udfordringer, mål og indsatser kan prioriteres hen over året.
 
Et eksempel på et årshjul:
Årshjul - inspiration