F√łlg os p√• Facebook

LEAN og arbejdsmiljø

 
Lean kan betyde at slanke, at være tynd eller mager.
 
Det får en del kritikere af Lean til at pege på, at Lean er ensbetydende med effektivisering og rationalisering samt udelukkelse af "åndehuller" i udførelsen af dagligdagens mange arbejdsoperationer.
 
Elementer i Lean kan anvendes på en sådan måde, men det behøver ikke at være tilfældet. Lean-tankegangen kan også betyde:
 • Hvem skaber vi værdi for, når vi udfører vores arbejde?
 • Hvordan kan vi samarbejde, så vi er fælles om løsningerne?
 • Hvordan kan vi sammensætte vores arbejdsoperationer, så arbejdet bliver gennemført mere flydende?
 • Hvordan udjævner vi vores arbejdsbelastninger?
 • Hvordan får vi en bedre overensstemmelse mellem krav og ressourcer - og dermed undgår stress?
 
Lean-tankegangen bliver til mere end de enkelte metoder. Når der bliver fokuseret på helheden i arbejdet
 
Grundlæggende principper
De grundlæggende principper i Lean-tankegangen er bl.a.
 • Hvad giver værdi - set fra kundens, brugerens eler borgerens synspunkt?
 • Hvad sikre vi værdien gennem hele arbejdsprocessen?
 • Hvad er rigtigt og nødvendigt? Hvad er overflødigt?
 • Hvordan kan vi skabe et "flow" i arbejdsprocessen, så vi ikke anvender vores tid og vores ressourcer på uhensigtsmæssige måder?
 • Hvordan kan vi opnå, at gøre det rigtige, på den rigtige måde, til den rigtige tid, til de rigtige menesker
 
Leanprocessen
Undervejs i hele Leanprocessen skal der være:
 • en afklaring af, hvad der har værdi for de enkelte interessenter
 • en sikring af samarbejdet gennem alles oplevelse af ejerskab og medvirken
 • et jævnt og forudsigeligt flow, skabt igennem
  • sunde aktiviteter
  • planlægning helt frem til udførelsen
  • kompetencerne hos hvert enkelt leder, medarbejder og i arbejdsgrupper
 • Bla. skal den enkelte medarbejder
  • være faglig kompetent
  • opmærksom og nysgerrig vedrørende sit arbejdsmiljø
  • undre sig og rette fejl (eller standse udførelsen) inden fejlene bliver begået
 • En ledelse, der bygger på tillid og respekt
 • En læring (evaluering) i systemet gennem videndeling.
 
Lean og arbejdsmiljøet
Som nævnt er Lean mere end enkeltmetoder. Det er en samlet tankegang om planlægning og udførelse af arbejde, hvor der er overensstemmelse mellem bl.a. krav og ressourcer.
Fordelen for arbejdsmiljøet er, at den forebyggende indsats ikke bare bliver en konkret og aktuel del af tankegangen, men også en nødvendig forudsætning.