F√łlg os p√• Facebook

Regeringen målretter indsats for arbejdsmiljø

30. september 2010
 
Initiativ 1: Risikobaseret tilsyn – fokus på virksomheder med arbejdsmiljøproblemer

Uddybning af forslaget

Den risikobaserede tilsynsstrategi bygger på et indeks med en række parametre, der tildeler alle virksomheder med ansatte en indeksscore. Oplysningerne i indekset bygger primært på Arbejdstilsynets viden om den enkelte virksomhed, fx påbud

givet under det seneste tilsynsbesøg, men også på viden om arbejdsmiljørisici i forskellige brancher.

For at sikre fokus på det psykiske arbejdsmiljø lægges i indekset også vægt på, om virksomheden ved det seneste besøg har fået vejledning om psykisk arbejdsmiljø. Indeksscoren medfører, at den enkelte virksomhed i høj grad vurderes på sit eget arbejdsmiljø og ikke blot på sit tilhørsforhold til en bestemt branche. Indekset er opbygget, så de prioriterede arbejdsmiljøproblemer indgår med en højere værdi end andre arbejdsmiljøproblemer. Det er en dynamisk model, som løbende bliver opdateret med ny viden om arbejdsmiljø. Virksomheder uden de store problemer med arbejdsmiljøet vil fremover primært få besøg af Arbejdstilsynet stikprøvevist.


Initiativ 2: Bagatelgrænser
Uddybning af forslaget

Arbejdstilsynet vil ikke kontrollere og give påbud for arbejdsmiljøproblemer, som er bagateller. Mange forskellige faktorer har indflydelse på, om et arbejdsmiljøproblem skal betragtes som en bagatel. Derfor kan der ikke udarbejdes en ”facitliste” over, hvad der er bagateller, men der kan gives eksempler: Arbejdstilsynet vil fx ikke længere kontrollere, om der er en arbejdspladsbrugsanvisning for opvasketabletter til en ganske almindelig opvaskemaskine. Arbejdstilsynet vil heller ikke kontrollere reglen om, at der skal gennemføres periodiske eftersyn med stiger, hvis der i øvrigt ikke er problemer med stigen. Desuden vil Arbejdstilsynet ikke give påbud om at fjerne ledninger på gulve under skriveborde, hvis der ikke er ulykkesfare.


Initiativ 3: Differentierede bødestørrelser
Uddybning af forslaget

Regeringen vil fremsætte lovforslag om, at der indføres differentierede bøder. Bødestørrelsen for den samme overtrædelse kommer til at afhænge af fx virksomhedens størrelse og omsætning. Arbejdstilsynet vil lægge sig op ad tilsvarende lovgivning hos Fødevarestyrelsen og Konkurrencestyrelsen. Det betyder, at større virksomheder vil få højere bøder end i dag. Formålet er at sikre, at bøderne i højere grad rammer virksomhederne ensartet. Virksomhederne vil på den måde opfatte bøderne som mere retfærdige.


Initiativ 4: Mere dialog med virksomhederne
Uddybning af forslaget

For at motivere og hjælpe virksomhederne til selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer styrker Arbejdstilsynet dialogen med virksomhederne. Arbejdstilsynet vil fortsat give påbud m.m., når der er væsentlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. I det nye risikobaserede tilsyn kontakter Arbejdstilsynet virksomheden 1- 4 måneder inden tilsyn, så virksomhederne får mulighed for selv at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer inden tilsynet. Som udgangspunkt skal tilsynsbesøget afsluttes på én dag, så det bliver enkelt og ubureaukratisk for virksomhederne. Virksomheden får ikke at vide præcist, hvornår Arbejdstilsynet kommer på besøg, så besøget er stadig uanmeldt. På tilsynsbesøg vil Arbejdstilsynet fokusere på dialog med udgangspunkt i virksomhedernes egne erfaringer med arbejdsmiljøet, på at understøtte det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og løse virksomhedernes konkrete arbejdsmiljøproblemer. Hvor det er relevant, vil Arbejdstilsynet oplyse virksomhederne om muligheden for at få bindende forhåndsbesked fra Arbejdstilsynet forud for en arbejdsmiljøinvestering, så virksomheden kan spare ressourcer. Det kan fx være, at en virksomhed kontakter Arbejdstilsynet forud for nedrivning af en bygning, for at få afklaret, hvordan arbejdet skal udføres for at leve op til arbejdsmiljøreglerne. En bindende forhåndsbesked betyder, at Arbejdstilsynet ikke kan stille flere krav, hvis arbejdet udføres i overensstemmelse med forhåndsbeskeden.


Initiativ 5: Mere hjælp til små virksomheder
Uddybning af forslaget
Når Arbejdstilsynet i det nye risikobaserede tilsyn gennemfører tilsynsbesøg i små virksomheder, vil Arbejdstilsynet vejlede den enkelte virksomhed om, hvordan den kan opfylde arbejdsmiljølovens krav til virksomhedens egen arbejdsmiljøindsats. Fx om hvordan virksomheden kan udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) og gennemføre en årlig drøftelse om arbejdsmiljø.

Initiativ 6: Startpakke til nystartede virksomheder
Uddybning af forslaget

Arbejdstilsynet udarbejder en startpakke om arbejdsmiljø til nystartede virksomheder. I startpakken får nye virksomheder en introduktion til de krav, arbejdsmiljøloven stiller til virksomheder med ansatte. Fx at virksomheden skal udarbejde en

arbejdspladsvurdering (APV), og hvor virksomheden kan finde hjælp til det. Startpakken henviser også til, at virksomheden kan ringe til Arbejdstilsynets callcenter

 

Initiativ 7: Enklere rådgivningsordning
Uddybning af forslaget

Rådgivningsordningen forenkles, så virksomhederne fremover kun får rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet finder komplekse arbejdsmiljøproblemer, og når eventuelle problemer i det psykiske arbejdsmiljø på virksomhederne skal undersøges. De typer af problemer har virksomheder behov for hjælp til at løse. Regeringen vil afskaffe følgende tre typer rådgivningspåbud: Mangepåbud, gentagne påbud og alvorlige påbud. Konkrete overtrædelser af arbejdsmiljøloven vil stadig medføre påbud eller forbud, men virksomhederne vil ikke længere få påbud om at anvende en rådgiver.

Hvis en virksomhed fx fremover udfører gravearbejde i dybden uden effektive sikkerhedsforanstaltninger og med fare for sammenstyrtning, vil virksomheden ikke længere få et rådgivningspåbud, fordi løsningen er umiddelbart tilgængelig.

Virksomheden vil kunne løse problemet ved hjælp af en gravekasse eller anden afstivning, som ofte vil være at finde på byggepladsen. Arbejdstilsynet vil naturligvis nedlægge forbud mod, at arbejdet fortsætter, indtil fx gravekassen er på plads.
Initiativ 8: Ændring af smileyordningen og tilkøb af Tilsyn

Uddybning af forslaget
Virksomheder med en grøn smiley, som er udløbet eller er ved at udløbe, og virksomheder, der ikke har en smiley, kan som noget nyt mod betaling bestille et nyt tilsyn hos Arbejdstilsynet. Smileyordningen justeres, så: 
  • den grønne smiley fjernes fra Arbejdstilsynets hjemmeside, når der er gået 5 år siden sidste tilsyn.
  • virksomheder, der har haft en grøn smiley, som er udløbet eller er ved at udløbe, kan mod betaling bestille et nyt tilsyn hos Arbejdstilsynet.
  • virksomheder, der ikke har en smiley, får mulighed for mod betaling at bestille et nyt tilsyn hos Arbejdstilsynet.
  • Den gule og den røde smiley fjernes som hidtil fra Arbejdstilsynets hjemmeside, når virksomheden har efterkommet afgørelserne. Smiley’erne vises dog på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst seks måneder, også selvom virksomhederne efterkommer afgørelserne hurtigere. Herefter får virksomhederne som hidtil en grøn smiley.

Initiativ 9: Undersøgelse af erfaringerne med virksomhedernes Arbejdsmiljøorganisation
Uddybning af forslaget

Arbejdstilsynet iværksætter en undersøgelse af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøindsats, fx hvordan virksomhederne konkret arbejder med at udvikle samarbejdet om sikkerhed og sundhed. De nye regler har til formål at styrke virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde, og undersøgelsen vil afdække, om reglerne virker efter hensigten. På baggrund af undersøgelsen vil der blive taget stilling til, om der er behov for at justere reglerne.

Initiativ 10: Dialog om sundhedsfremme

Uddybning af forslaget

Forskning har vist, at et sundere liv er med til at mindske risikoen for muskelskeletbesvær og psykisk overbelastning. Fx kan målrettet motion forebygge og afhjælpe bestemte former for muskel- og skeletbesvær. Arbejdstilsynet inddrager sundhedsfremme i dialogen og vejledningen af virksomhederne under tilsynsbesøget, når det er relevant, og når virksomhederne ønsker det. Det kan fx ske i de særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher.

Dialogen og vejledningen drejer sig om, hvordan virksomhederne på frivillig basis kan skabe de bedst mulige rammer for, at medarbejderne kan træffe sunde valg, og hvordan sundhedsfremme og arbejdsmiljø kan spille sammen. Virksomhederne kan eksempelvis planlægge og organisere arbejdet, så medarbejderne får mulighed for øget fysisk aktivitet, der ikke er belastende. Fx kan det dreje sig om at planlægge og organisere arbejdet sådan, at en truckfører ikke sidder i førersædet hele dagen, men indimellem også udfører andre opgaver, hvor man bevæger sig fysisk. Det kunne også være et tilbud om, at kontormedarbejderen kan styrke sin nakke- skuldermuskulatur ved hjælp af 10 minutters træning med elastikker i løbet af arbejdsdagen. Virksomheder kan også tilbyde medarbejder

Initiativ 11: Fokus på unge og nyansatte
Uddybning af forslaget

Nyansatte

Som en del af indsatsen over for arbejdsulykker sætter Arbejdstilsynet fremover større fokus på arbejdsgiverens forpligtelse til at sørge for at oplære og instruere nyansatte uanset alder. Arbejdstilsynet vil også sætte fokus på, at arbejdsgiver  fører tilsyn med, at nyansatte udfører arbejdet forsvarligt. Initiativet indebærer dialog mellem Arbejdstilsynet og virksomhederne med udgangspunkt i gode eksempler. Arbejdstilsynet vil fortsat give påbud til virksomheder, som ikke overholder reglerne.

Initiativ 12: Fokus på udenlandske virksomheder
Uddybning af forslaget

Arbejdstilsynet styrker tilsynet med udenlandske virksomheder, bl.a. i form af uanmeldte tilsyn på byggepladser og privat byggeri, fx på baggrund af henvendelser

fra de faglige organisationer, borgere m.fl. Initiativet skal ses i forlængelse af den kommende regelændring om, at Arbejdstilsynet vil indstille udenlandske selvstændige virksomheder til retslig tiltale, hvis den selvstændige virksomhed udfører arbejde uden at være anmeldt i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Lovændringen indebærer også, at Arbejdstilsynet vil orientere politiet om hvervgivere, der ikke overholder deres pligt til at anmelde, hvis udenlandske virksomheder ikke er anmeldt i RUT.

Initiativ 13: Bedre vejledning og information om arbejdsmiljø
Uddybning af forslaget

Arbejdstilsynet iværksætter en ekstern undersøgelse af, hvordan de forskellige arbejdsmiljøaktører kan styrke samarbejdet om at informere og vejlede virksomhederne. Det skal fx undersøges, hvordan aktørerne i højere grad kan koordinere arbejdsmiljøkampagner. Undersøgelsen skal også afdække, om den direkte vejledning og information kan organiseres mere hensigtsmæssigt og eventuelt varetages af færre aktører.


Initiativ 14: Samordning af forskellige myndigheders vejledning og tilsyn med virksomheder
Uddybning af forslaget

Arbejdstilsynet varetager allerede i dag vejlednings- og kontrolopgaver inden for andre myndighedsområder, fx i forhold til Lov om røgfri miljøer, næringsbreve og terrorloven. Regeringens håndhævelsesudvalg er i gang med at udarbejde principper og anbefalinger til bl.a. at samordne flere myndigheders indsats. Håndhævelsesudvalget er et

udvalg under Økonomi- og Erhvervsministeriet. På baggrund af Håndhævelsesudvalgets arbejde skal det undersøges, om der er andre områder, hvor både virksomheder og myndigheder vil opleve det som en lettelse og en effektivisering, hvis

flere myndighedsopgaver samordnes.

Initiativ 15: Dansk Center for Nanosikkerhed

Uddybning af forslaget

Arbejdsmiljøforskningsfonden opretter et nyt tema om helbreds- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser af nanoteknologi. Under det nye tema uddeler fonden årligt 10 mio. kr. i en periode på tre år til et nyt Center for Nanosikkerhed.

Hovedformålet med centret er så tidligt som muligt at integrere en vurdering af arbejdsmiljø- og sundhedsrisici, når virksomheder udvikler nanoteknologiske produkter og processer. Centeret skal være et konsortium af de vigtigste forskningsgrupper på feltet i Danmark. På den måde kan virksomhederne udvikle nanoteknologi og nanoteknologisk


Initiativ 16: Målretning af Arbejdsmiljøforskningsfondens Midler

Uddybning af forslaget

Når Arbejdsmiljøforskningsfondens kommende strategi udarbejdes i 2011, er udgangspunktet, at fondens midler skal målrettes projekter, der vedrører de tre prioriterede arbejdsmiljøproblemer og virkemidler. På den måde sikres det, at fondens midler anvendes til gavn for både virksomheder og medarbejdere.

Initiativ 17: Måling af fremdriften i arbejdsmiljøet
Uddybning af forslaget

Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsskadestyrelsen vil tilpasse det eksisterende program til at følge med i arbejdsmiljøet. Der skal indsamles oplysninger om de relevante arbejdsmiljøfaktorer, så det bliver muligt løbende at følge med i udviklingen af de nye prioriterede områder. Det bliver også muligt at følge med i udviklingen inden for områder, der ikke er omfattet af prioriteringen.


Initiativ 18: Effektmåling af konkrete indsatser:

Uddybning af forslaget

Regeringen vil fra 2011 stille krav om, at Arbejdstilsynet og andre arbejdsmiljøaktører, der modtager midler fra det offentlige, skal dokumentere effekten af væsentlige aktiviteter. Målet er at sikre, at aktiviteterne bidrager til at nå regeringens mål for arbejdsmiljøindsatsen. For Arbejdstilsynet drejer det sig om evaluering af fx særlige tilsynsindsatser, ulykkesaktiviteter, dialog med virksomheder og hotline.