F√łlg os p√• Facebook

Arbejdstilsynets krav til psykisk førstehjælp i forbindelse med 

traumatiske hændelser på arbejdspladsen

Find vores åbne kurser i Psykisk Førstehjælp her.

Der vil altid være tale om en konkret vurdering, når de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet skal vurdere, om nedennævnte situationer hvis I skulle være udsat for en risiko for traumatiske hændelser. 

Vi hjælper gerne med kursus og rådgivning, 

En traumatisk hændelse er en hændelse, hvor en person oplever eller er vidne til en hændelse, som fx indebærer:
•    Uventet død
•    Alvorlige skader
•    Overhængende fare for dødsfald   
•    Alvorlige trusler mod egen eller andres fysiske eller psykiske sikkerhed eller sundhed.

I disse år oplever vi flere personer som udsættes for traumatiske hændelse, i det offentlige rum på vej til møde rejser eller lign.

Bekendtgørelse 1234, Om Arbejdets udførelse af 29 oktober 2018, som ændret bekendtgørelse 1421 af 29 september 2020
§ 7. Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

Stk. 2. Ved arbejde, som virker fysisk eller psykisk skadeligt eller belastende på kort eller lang sigt, kan Arbejdstilsynet stille krav om, at særlige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger skal gennemføres. Sådanne foranstaltninger kan være særlige velfærdsforanstaltninger og andre arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, som er nødvendige for at forebygge sygdom, nedslidning, ulykker m.v.

§ 23. Arbejdsgiveren skal sørge for,

  1. at der udarbejdes arbejdsforskrifter for rengøring, reparation og vedligeholdelse i det omfang, det er nødvendigt, for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
  2. at der træffes de nødvendige foranstaltninger i virksomheden vedrørende førstehjælp, brandbekæmpelse og evakuering af de ansatte under hensyntagen til arbejdets art og virksomhedens størrelse. Om nødvendigt skal virksomheden indhente ekstern sagkyndig bistand, og
  3. at der udarbejdes beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner, hvis der kan foreligge særlig risiko for udslip af sundhedsfarlige stoffer, eller hvis der kan foreligge særlig fare for brand, eksplosion, ulykker eller lignende.

Stk. 2. Arbejdsgiveren udpeger de personer, der skal varetage iværksættelsen af foranstaltningerne og planerne efter stk. 1, nr. 2, og nr. 3, og de skal være fornødent oplært, udgøre et tilstrækkeligt antal, samt råde over passende materiel under hensyntagen til arbejdets art og virksomhedens størrelse. De ansatte i virksomheden skal underrettes om indholdet af de nævnte foranstaltninger og planer.

Stk. 3. Der skal føres effektiv kontrol og tilsyn med, at de forskrifter, foranstaltninger og planer, der er nævnt i stk. 1, overholdes. Kontrol og tilsyn skal føres af personer med fornøden indsigt inden for det pågældende arbejdsområde.

Herfra vil jeg bevæge mig ind i deres interne dokument, som de som tilsynsførende skal benytte ved et besøg i en konkret situation.


Internt dokument til den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet.

En traumatisk hændelse er en hændelse, hvor en person oplever eller er vidne til en hændelse, som fx indebærer:
•    Uventet død
•    Alvorlige skader
•    Overhængende fare for dødsfald
•    Alvorlige trusler mod egen eller andres fysiske eller psykiske sikkerhed eller sundhed.

En person, der oplever en sådan hændelse, betegnes i Arbejdstilsynets regelsæt som skadelidte, uanset om personen har været direkte udsat for hændelsen eller har været vidne til hændelsen.

Psykisk førstehjælp består af handlinger, der både viser, at de ansatte ikke er overladt til sig selv, og kan hjælpe til en første bearbejdning af de ubehagelige oplevelser. Handlingerne er en opsøgende indsats, hvor hjælperen fx:
•    Skaber ro omkring den skadelidte, tager styringen og bevarer overblikket.
•    Lytter nærværende, roligt og tålmodigt til skadelidtes fortællinger om oplevelserne.
•    Søger at imødegå skadelidtes selvbebrejdelser.
•    Sørger for, at skadelidte ikke kører alene hjem i chokeret eller omtåget tilstand.
•    Underretter skadelidtes pårørende om hændelsen.
•    Aftaler forløbet de kommende dage og uger med skadelidte.

Hvornår vil Arbejdstilsynet reagere på deres besøg hos jer
Arbejdstilsynet skal give påbud om psykisk førstehjælp, når følgende to betingelser er opfyldt:

  • Der er en særlig risiko for traumatiske hændelser i arbejdet.
  • Virksomheden har ikke truffet nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp.

Særlig risiko for traumatiske hændelser i arbejdet

Der er altid tale om en konkret vurdering, når de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet skal vurdere, om der er en særlig risiko for traumatiske hændelser i arbejdet. Når de tilsynsførende skal vurdere, om der er en særlig risiko, skal de foretage en samlet vurdering af:

  • I hvilke situationer de ansatte udsættes for risiko for traumatiske hændelser
  • Hvor stor sandsynligheden er for, at der sker en traumatisk hændelse
  • Den konkrete forebyggelse af risikoen for, at der sker en traumatisk hændelse.

En sådan samlet vurdering vil typisk ske på baggrund af de oplysninger, den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet har fået, og de forhold, den arbejdstilsynet via egne iagttagelser har konstateret på tilsynsbesøg hos jer.


Samtidig vurderer Arbejdstilsynet ud fra deres besøg hos jer, om repræsentanter for ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen, som minimum mundtligt kan redegøre for, hvilke handlinger de ansatte kan forvente, at der gennemføres i virksomheden efter en traumatisk hændelse.

  • Om indholdet i psykisk førstehjælp er fastlagt
  • Om der er udpeget personer, der skal stå for psykisk førstehjælp

Der kan både udpeges ansatte og ledelsesrepræsentanter til at stå for psykisk førstehjælp på arbejdspladsen. Det er ikke tilstrækkeligt, at virksomheden træffer aftale med eksterne om, at de står for den psykiske førstehjælp på arbejdspladsen.

 

Kontakt os
I er altid velkomne til at kontakte APROPOS kommunikation og få rådgivning om, hvilke moduler der kan passe til jeres virksomhed og behov. Vi kan også skræddersy et kursus, til jeres ønsker og behov.


Relaterede sider: