F√łlg os p√• Facebook

Arbejdsmiljørepræsentanter er beskyttet ved fyring

 
Selv om en arbejdsmiljørepræsentant ikke er medlem af den overenskomstbærende fagforening, gælder den samme formelle afskedigelsesprocedure som ved afskedigelse af en tillidsmand. Det fastslår en kendelse i en faglig voldgift, som FTF havde rejst sammen med Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL).

Sagen drejede sig om en uorganiseret arbejdsmiljørepræsentant som var afskediget på grund af personlige forhold. DFL anså afskedigelsen for at være i strid med overenskomsten, fordi fagforeningen ikke var blevet hørt inden afskedigelsen, som krævet i overenskomsten, når det gælder for tillidsfolk.
Arbejdsgiveren hævdede, at arbejdsmiljørepræsentantens rettigheder var sikret gennem lovgivning, og at organisationen derfor ikke havde nogle rettigheder i den forbindelse.

Under voldgiftssagen anførte arbejdsgiversiden blandt andet, at en høring af organisationen var irrelevant, når fagforeningen ikke kunne repræsentere lønmodtageren direkte. Desuden henviste arbejdsgiveren til, at overenskomsten på det pågældende område ikke indeholdt bestemmelser om sikkerhedsrepræsentanter.
 
FTF argumenterede med, at en fagforening har en begrundet interesse i at blive hørt, idet sikkerhedsrepræsentanten er med til at sikre vilkårene for fagforeningens medlemmer uanset repræsentantens medlemskab.

Opmanden foretog på den baggrund en nøje analyse af arbejdsmiljølovens tilblivelseshistorie, overenskomsten og den arbejdsretlige praksis. I forarbejderne til arbejdsmiljøloven fandt opmanden en passus om, at det under hensyn til "den naturlige sammenhæng mellem arbejdsmiljøorganisationen og tillidsmandsordningen" er meningen med bestemmelsen at "overføre tillidsmandsbeskyttelsen fuldt ud på arbejdsmiljørepræsentanter".

I den arbejdsretlige praksis fandt opmanden den antagelse, at overenskomstbestemt tillidsmandsbeskyttelse ikke blot er begrundet i hensynet til den enkelte, men også i den kollektive interesse i sikring af arbejdsforholdene på en virksomhed.
 
På den baggrund fandt opmanden frem til, at "det er alle regler i overenskomst om tillidsmandsbeskyttelse, herunder også formelle krav til organisationsforhandling, som bestemmelsen i arbejdsmiljølovgivningen gør anvendelige for så vidt angår arbejdsmiljørepræsentanten". Deraf følger ifølge opmanden, at kravet om organisationsforhandling gælder, uanset om arbejdsmiljørepræsentanten er medlem af den overenskomstbærende fagforening eller ej.
 

Kendelsen er ifølge FTF principiel, idet dens begrundelse kan overføres til alle lønmodtagerrepræsentanter.

"Den faglige organisation vil have en begrundet interesse i at blive hørt, så snart repræsentanten varetager fagforeningens medlemmers interesse. Dette må antages at gælde generelt, uanset hvordan overenskomsten er formuleret", hedder det i FTF's notat om sagen.