F√łlg os p√• Facebook

Bygherrens pligter

I følge arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 er bygherrer pålagt en række forpligtigelser.
 
Ansvar kan ikke overdrages
Bygherrens ansvar kan ikke overdrages til andre. Det praktiske arbejde med at udføre bygherrens forpligtigelser kan - helt eller delvist - udføres i bygherrens egen organisation eller af bygherrens udpegede rådgivere, firmaer eller personer.
 
Selvom bygherren vælger at engagere andre til udførelse af dette arbejde, er det dog fortsat bygherrens ansvar, at afgrænsning og koordinering i fællesområder, skriftlig planlægning og anmeldelse af byggepladsen sker efter bekendtgørelsens regler.
 
Afgrænsning i fællesområder
Inden arbejdet går i gang, skal bygherren indgå aftaler med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Afgrænsningen af sikkerhedsforanstaltningerne bør ske allerede i udbudsmaterialet, så udgifterne til de fælles sikkerhedsforanstaltninger kan indregnes i tilbuddene.
 
Bygherrens aftaler om afgrænsning bør indeholde præcise angivelser af opgavens omfang og i hvilke tidsrum forpligtelsen for sikkerhedsforanstaltningerne påhviler de enkelte arbejdsgivere. Aftalerne bør også beskrive, at sikkerhedskravene som kan gives videre til en underentreprenør. Hvis der under opførelsen opstår situationer, der ikke kunne være forudset, bør ændringer i afgrænsningen aftales på et sikkerhedsmøde.
 

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
Bygherren skal, inden byggepladsen etableres, sikre, at der udarbejdes en skriftelig PSS for pladsens indretning og drift. PSS omfatter også en tidsplan, hvor det klart og detaljeret fremgår, hvorledes de enkelte entrepriser koordineres og afgrænses tidsmæssigt, så arbejdet kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det bør overvejes at arbejde med tidsmæssige forskydninger i form af arbejde udenfor normal arbejdstid, f.eks. ved farliges aktiviteter eller særligt støjende eller støvende arbejder m.m.

Arbejdet med udarbejdelse og ajourføring af planer for sikkerhed og sundhed gennemgås i Branchevejledning om Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed.
 
Branchevejledningen kan læses på Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlægs hjemmeside, her kan du finde materialet, klik her
 
Koordinering i fællesområder
Bygherren skal udpege en koordinator til varetagelse af koordinering af sikkerhedsarbejde under udførelsen. Koordinering af de enkelte arbejdsgiveres sikkerhedsforanstaltning skal ske ved afholdelse af sikkerhedsmøde og gennem personlig kontakt på byggepladsen.
 
Bygherren er forpligtet til at afholde sikkerhedsmøder mindst hver 2. uge.
 
Bygherren skal sørge for, at koordinatoren har:
  • Sagkyndig ekspertise indenfor bygge og anlægsområdet, herunder kendskab til byggeriets aktører
  • Praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og anlægsarbejde
  • Fornøden viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål
  • gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, gerne en, der er målrettet til sikkerhedskoordinatorer.
 
Medvirken til forsvarlige arbejdsforhold
Bygherren skal i øvrigt medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 
Det anbefales, at bygherren udarbejdet en arbejdsmiljøpolitik, som bl.a. kan indeholde:
  • Ønsker til rådgiveres dokumentation for nødvendig arbejdsmiljømæssig ekspertise
  • Krav om gennemførelse af projektgranskning af sikkerhed og sundhed ved byggeriet, såvel indledende som løbende gennem projektet
  • At der i det enkelte byggeprojekt laves en arbejdsbeskrivelse af koordinatorens opgaver i byggeperioden, herunder i hvilket omfang koordinatoren har beføjelser til at sikre sig, at aftalt sikkerhedsarbejde bliver udført
  • At der ved komplekse eller større byggerier udpeges en særlig gennemslagskraftig, engageret og erfaren sikkerhedskoordinator.
  • At det ved større eller komplekse byggerier pålægges arbejdsgiverne at udarbejde sikkerhedsprocedurer, som kan indarbejdes i PSS.