F√łlg os p√• Facebook

Sikkerhed kort og godt
 

Hvem kan vælges? (valgbarhed) 

Alle medarbejdere, der arbejder over 10 timer ugentligt kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant. Dog ikke elever. Arbejdsledere og arbejdsgivere kan heller ikke vælges.

At man er valgbar, betyder blot, at man kan vælges. Der kan være opstillet forskellige krav, man skal opfylde ud over det faktum, at man er ansat i virksomheden.

Valg af arbejdsmiljørepræsentant
Man skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant (AMR) når der er beskæftiget 10 eller flere ansatte. Alle beskæftigede lønmodtagere, der har mere end 10 timers arbejde ugentligt, tæller med.
 

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) vælges for to år ad gangen, med mindre ledelse og ansatte har aftalt en fireårig periode.


Valget foregår som ved valg af tillidsrepræsentanter. Valgbarhed forudsætter ikke medlemskab af en fagforening.

 

AMR/ SR er beskyttet mod afskedigelse og forringede forhold på samme måde som tillidsrepræsentanten. Uoverensstemmelser om valg, valgbarhed og beskyttelse afgøres ved fagretslig behandling.

 

Arbejdsgiveren skal betale alle udgifter til arbejdsmiljørepræsentanten/ sikkerhedsrepræsentantens arbejde - herunder lovpligtig uddannelse uden tab af løn eller fritid – og skal sikre AMR/ SR tid og mulighed for at udføre sit hverv.

 

Arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter de er tiltrådt, hvis de pågældende ikke tidligere har gennemført en arbejdsmiljøuddannelse.

Arbejdsmiljøuddannelsen og ret til uddannelse – hvert år

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter valget. Uddannelsen er på 3 dage. Herefter skal arbejdsgiveren tilbyde 2 dages supplerende uddannelse i det første år. Det vil sige, at arbejdsmiljørepræsentanten og lederen skal have gennemført i alt 5 dages uddannelse inden for det første år.

 

Hvert af de følgende år skal arbejdsgiveren som noget nyt tilbyde 1½ dags supplerende uddannelse til alle arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Formålet er at sikre en løbende kompetenceudvikling, som kan styrke arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen.


Arbejdsmiljøorganisationen
I virksomheder med 10 - 34 ansatte eller flere skal der etableres en regulær arbejdsmiljøorganisation (AMO). Sammen med arbejdslederen for en afdeling eller et arbejdsområde skal arbejdsmiljørepræsentanten danne en arbejdsmiljøgruppe for den pågældende afdeling eller område.

 

For hver afdeling eller hver arbejdsleders område skal de ansatte vælge en arbejdsmiljørepræsentant, som kan træde ind i arbejdsmiljøgruppen og varetage deres sikkerheds- og sundhedsmæssige interesser.
 

Hvis arbejdspladsen har over 50 ansatte, skal der normalt oprettes flere arbejdsmiljøgrupper

Er der tale om spredte arbejdspladser som for eksempel lokalredaktioner, skal der normalt også oprettes flere arbejdsmiljøgrupper, selv om der er færre end 50 ansatte.

 

Opstår der tvivl, kan det lokale arbejdstilsyn rådgive.

Hver arbejdsmiljøgruppe (AG) består af en AMR og en arbejdsleder (AL), som i fællesskab skal løse afdelingens eller områdets sikkerheds- og sundhedsproblemer. Arbejdsmiljøgruppen skal indsamle oplysninger, informere, deltage i planlægning og kontrollere.

Gruppen kan derfor kræve indsigt i planer om ombygninger, nybygninger og indretning og i planer om nyanskaffelse af ny teknik, fotokemikalier og inventar.

 

Arbejdsmiljøudvalg
De overordnede opgaver varetages af et eller flere arbejdsmiljøudvalg (AMU). Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper.

 

Arbejdsgiveren er formand i arbejdsmiljøudvalget, men arbejdsgiveren kan vælge at lade en repræsentant være formand. Virksomhedens øverste ledelse skal være repræsenteret i AMO.

 

Formanden skal under alle omstændigheder kunne handle på arbejdsgiverens vegne i spørgsmål om arbejdsmiljø. Med dette formandskab råder AMO altid over en person, der kan træffe alle nødvendige beslutninger, og som kan sikre en forbindelse mellem det strategiske ledelsesarbejde og arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden

 

I virksomheder med 35 ansatte eller derover, skal der oprettes et arbejdsmiljøudvalg. Hvis der er oprettet to eller flere arbejdsmiljøgrupper udgør dennes eller deres medlemmer og virksomhedens leder, eller en ansvarlig repræsentant for denne. Hvis der er oprettet flere arbejdsmiljøgrupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne to medlemmer og arbejdslederne to medlemmer til arbejdsmiljøudvalget, hvor også virksomhedens leder eller dennes repræsentant indtræder. Arbejdsmiljøudvalget skal planlægge, lede, rådgive, orientere om og føre kontrol med sikkerheds- og sundhedsarbejdet indenfor virksomheden.


Arbejdsmiljøudvalget har fem medlemmer, to AMR’er, to arbejdsledere samt arbejdsgiveren eller dennes repræsentant.

 

Det forudsættes, at virksomheden følger et råd fra et enigt udvalg. Hvis det ikke er tilfældet, skal afslaget begrundes. Denne regel gælder normalt også, hvis udvalget giver flere indstillinger i samme sag. Er begrundelsen uacceptabel, kan Arbejdstilsynet blive involveret.

 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdsmiljøorganisationen skal drøfte arbejdsmiljøarbejdet, mindst én gang om året. 

Den årlige drøftelse skal være afviklet inden for et interval på 12 måneder. Dvs. hvis I afholdt drøftelsen i april 2020 - skal Jeres drøftelse være afviklet i april 2021. 

 

Arbejdsmiljøgruppens vigtigste opgaver er:

 • En arbejdspladsvurdering skal gennemføres mindst hvert tredje år ifølge Arbejdsmiljøloven, eller når der sker store ændringer i arbejdets organisering, flytning eller byggeri. En APV er et godt redskab til at arbejde systematisk med sundhed, sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen. 

Planlægning
Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på gruppens område. Det indebærer, at arbejdsmiljøgruppen skal inddrages ved planlægning af:

 • Ændring i arbejdets organisering Udvidelse eller ombygning af afdelingen. Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler – herunder indførelse af ny teknologi
 • Indkøb af stoffer og materialer – herunder overvejelser om mulighed for at bruge mindre farlige stoffer. Når en virksomhed fx skal bygge nye lokaler, skal arbejdsmiljøgruppen inddrages allerede i projekteringsfasen. På den måde kan man undgå, at arbejdsmiljøproblemer, der kunne være forudset og løst i selve byggeriet, skal løses på et senere tidspunkt.
  Arbejdsmiljøgruppen skal inddrages ved sikring af, at arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler samt arbejdet med stoffer og materialer tilpasses den enkelte ansatte. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøgruppen inddrages ved planlægningen af den enkelte ansattes arbejdsfunktioner.
 • Kontrol, som blandt andet handler om at holde øje med arbejdsmiljøet i dagligdagen.
 • Forebyggelse, som kan handle om information, opmærksomhed og samarbejde med ledelse og medarbejdere om nye måder at arbejde på.
 • Registrering og anmeldelse af ulykker.
 • At informere kolleger om diverse forhold.

Arbejdsmiljøgruppen skal også deltage i alle aktiviteter om beskyttelse af de ansatte og forebyggelse af risici. Det indebærer, at arbejdsgiveren skal sørge for, at gruppen inddrages på det område, som gruppen dækker.

Oplæring og instruktion
Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde.

Der skal gives oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske undersøgelser, den ansatte har adgang til. Oplæring og instruktion skal navnlig ske i forbindelse med ansættelsen,
 

 • forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaverne,
 • indførelse eller ændring af arbejdsudstyr og
 • indførelse af ny teknologi.

Roller og ansvar

Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for, at arbejdsmiljøet er i orden, men alle har et medansvar for at opgaven bliver løst!


Arbejdsgiveren skal sikre at:

 • De ansatte kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
 • Der bliver lavet en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV)
 • At der bliver ført tilsyn med, at medarbejderne udfører deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
 • De ansatte får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre deres arbejde på en farefri måde.


Den leder, der indgår i arbejdsmiljøgruppen/ sikkerhedsgruppen skal:

 • Deltage aktivt i arbejdsmiljøarbejdet.
 • Medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.
 • Afværge fejl og mangler, der kan medføre fare for ulykker og sygdom.
 • Pligt og ret til at træffe de nødvendige foranstaltninger.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal:

 • Deltage aktivt i arbejdsmiljøarbejdet.
 • Repræsentere medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet.
 • Give råd, vejledning og viden videre til kollegerne.

Den enkelte ansatte skal:

 • Tage medansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø.
 • Være med til at vælge sikkerhedsrepræsentant/ arbejdsmiljørepræsentant.
 • Følge de regler, der er givet for det arbejde, der skal udføres.
 • Gøre arbejdsmiljøorganisationen (AMO) opmærksom på fejl eller mangler, der kan forringe sikkerheden eller sundheden på arbejdspladsen.

 


Relaterede sider: