F√łlg os p√• Facebook

Opgaver og funktioner i AMO

I virksomheder med 35 eller flere medarbejdere, skal der oprettes en AMO i to niveauer med arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg.


Det nødvendige antal arbejdsmiljøgrupper skal fastsættes af arbejdsgiveren i samarbejde med medarbejderne og arbejdslederne ud fra en vurdering af en række hensyn. 


 Valg af arbejdsmiljørepræsentant
Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) består af personer i virksomheden, som har vigtige nøglefunktioner i forhold til virksomhedens arbejdsmiljø: Arbejdsgiveren, udpegede arbejdsledere, valgte arbejdsmiljørepræsentanter.  Arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne er formand for AMO.

Arbejdslederne udgør sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne medlemmerne af AMO og danner  arbejdsmiljøgrupperne.

Funktionen som arbejdsleder i AMO skal varetages af personer, som leder og fører tilsyn med arbejde, som udføres i virksomheden, og som har kendskab til virksomhedens produktion og ydelse.
 
Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af medarbejderne i det område, som de pågældende skal dække. Arbejdsmiljørepræsentanterne repræsenterer medarbejderne, deres viden og erfaring og skal være i kontakt med dem.


Arbejdsmiljøgrupper
En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant.

For hver arbejdsmiljøgruppe skal arbejdsgiveren i samarbejde med medarbejderne og arbejdslederne tage stilling til, inden for hvilken del af virksomheden arbejds-miljøgruppen skal varetage sine opgaver. Virksomhedens arbejdsmiljøgrupper skal tilsammen varetage alle medarbejderes interesser og behov.

Hvis arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten ikke er til stede samtidig, er det den, der er til stede, der varetager arbejdsmiljøgruppens opgaver. Den, der har været fraværende, skal hurtigst muligt have besked om, hvad der er sket i dennes fravær.


Arbejdsmiljøudvalg
Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper.

Arbejdsgiveren er formand i arbejdsmiljøudvalget, men arbejdsgiveren kan vælge at lade en repræsentant være formand. Arbejdsgiveren skal også sørge for, at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven som helhed.

Virksomhedens øverste ledelse skal være repræsenteret i AMO.

Formanden skal under alle omstændigheder kunne handle på arbejdsgiverens vegne i spørgsmål om arbejdsmiljø.

Med dette formandskab råder AMO altid over en person, der kan træffe alle nødvendige beslutninger, og som kan sikre en forbindelse mellem det strategiske ledelsesarbejde og arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

På større virksomheder kan der oprettes flere arbejdsmiljøudvalg, og der kan oprettes en AMO i mere end to niveauer. Der kan fx oprettes et tredje niveau i form af et hovedarbejdsmiljøudvalg eller andet, når virksomhedens struktur taler for det, og AMO består af flere arbejdsmiljøudvalg.


Det er hovedreglen, at alle medarbejdere skal medregnes, når det skal afgøres, om virksomheden skal oprette et arbejdsmiljøudvalg. Også medarbejdere, der er beskæftiget under ti timer om ugen, skal medregnes på virksomhedernes arbejdspladser.
 

Arbejdsgiverens pligter i forhold til arbejdsmiljøorganisationen

 • At sikre kontakt mellem medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationen
 • At sørge for tid, uddannelse og dækning af udgifter
 • At sikre medlemmernes deltagelse i planlægningen
 • At henvende sig til særligt sagkyndige
 • At arbejde sammen med arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøudvalgets opgaver

 • Arbejdsmiljøudvalget deltager i planlægningen
 • Arbejdsmiljøudvalget rådgiver arbejdsgiveren
 • APV-arbejdet
 • Kontrol og information
 • Konkrete, overordnede opgaver der skal bidrage til arbejdsmiljøarbejdet

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

 • Arbejdsmiljøgruppen deltager i planlægningen
 • Arbejdsmiljøgruppen er kontaktled mellem medarbejderne og arbejdsmiljøudvalget
 • Arbejdsmiljøgruppen skal foretage kontrol
 • APV-arbejdet og undersøgelser af arbejdsmiljøet

Relaterede sider: