F√łlg os p√• Facebook

Hvad er arbejdsmiljøgruppens opgave?


Arbejdsmiljøgruppen skal arbejde for at løse de sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer på det område, som gruppen dækker. Arbejdsmiljøgruppen skal løbende iagttage sikkerheden og sundheden for at forhindre, at der opstår problemer.

Hvis virksomheden ikke har et arbejdsmiljøudvalg, skal arbejdsmiljøgruppen desuden varetage arbejdsmiljøudvalgets, funktioner, herunder planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden.

Hvis arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten ikke er til stede samtidig, varetager den tilstedeværende arbejdsmiljøgruppens opgaver. Der skal hurtigst muligt gives meddelelse til arbejdslederen eller arbejdsmiljørepræsentanten, hvis der er foretaget foranstaltninger i deres fravær.

Planlægning
Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på gruppens område. Det indebærer, at arbejdsmiljøgruppen skal inddrages ved planlægning af:
 • Ændring i arbejdets organisering
 • Udvidelse eller ombygning af afdelingen
 • Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler – herunder indførelse af ny teknologi
 • Indkøb af stoffer og materialer – herunder overvejelser om mulighed for at bruge mindre farlige stoffer.

Når en virksomhed fx skal bygge nye lokaler, skal arbejdsmiljøgruppen inddrages allerede i projekteringsfasen. På den måde kan man undgå, at arbejdsmiljøproblemer, der kunne være forudset og løst i selve byggeriet, skal løses på et senere tidspunkt.

Arbejdsmiljøgruppen skal inddrages ved sikring af, at arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler samt arbejdet med stoffer og materialer tilpasses den enkelte ansatte. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøgruppen inddrages ved planlægningen af den enkelte ansattes arbejdsfunktioner.

Kontrol
Arbejdsmiljøgruppen skal kontrollere, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Herunder skal gruppen kontrollere,

 • at arbejdet, arbejdsprocesser og -metoder er tilrettelagt og bliver udført fuldt forsvarligt
 • at stoffer og materialer kun bruges ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de ansatte mod unødige påvirkninger fra støj, støv, stråling og kulde mv.
 • at de ansatte får en effektiv oplæring og instruktion
 • at maskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler er indrettet og bruges på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.
Arbejdsmiljøgruppen har normalt ingen opsøgende funktion i forhold til arbejde, som udføres i den ansattes hjem, hvis arbejdet kun udføres i begrænset omfang.

Arbejdspladsvurdering
Formålet med at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) er at sikre:
 • At virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer
 • At virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse problemerne.

Arbejdspladsvurderingens omfang afhænger bl.a. af, hvor kompliceret arbejdsmiljøforholdene er, arbejdets art samt virksomhedens størrelse og organisering.

APV’ens omfang afhænger også af de tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer samt arbejdsmetoder og -processer, som virksomheden bruger.

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer er nøglepersoner i forhold til arbejdet med arbejdspladsvurderingen. Arbejdsmiljøgruppen skal inddrages i APV-arbejdet på det område, som gruppen dækker - herunder deltage i:

 • Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforholdene
 • Vurdering af arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet
 • Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemerne
 • Prioritering og opstilling af handlingsplan
 • Gennemførelse og opfølgning af handlingsplan.
Undersøgelser
Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i undersøgelser af ulykker, forgiftninger, sundhedsskader og tilløb hertil samt anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøgruppen inddrages allerede ved tilløb til arbejdsulykker, så der kan træffes foranstaltninger, inden skaden sker. Når skaden er sket, skal arbejdsmiljøgruppen søge at sikre, at den samme situation ikke opstår igen. Arbejdsmiljøgruppen skal i denne forbindelse have adgang til alt materiale om arbejdsulykker mv.
 
Beskyttelse af de ansatte
Arbejdsmiljøgruppen skal imødegå risici i forbindelse med de arbejdsmiljøproblemer, der opstår. Hvis risikoen ikke kan forhindres på stedet, skal arbejdsmiljøgruppen indberette problemet til arbejdsgiveren/ arbejdsmiljøudvalgets formand.
Hvis arbejdsmiljøgruppe bliver opmærksom på forhold, der indebærer en overhængende, betydelig fare for de ansattes sikkerhed eller sundhed, skal sarbejdsmiljøgruppe søge at afværge faren og om nødvendigt standse arbejdet.

Hvis arbejdsmiljøgruppe har standset arbejdet, skal det omgående meddeles til arbejdsgiveren med en beskrivelse af årsagen, idet ansvaret for arbejdsmiljøforholdenes lovlighed påhviler arbejdsgiveren. Det er kun i disse situationer, at arbejdsmiljøgruppe kan gå ud over den beslutningskompetence, som gruppen er tillagt af arbejdsgiveren.

Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i alle aktiviteter om beskyttelse af de ansatte. Det indebærer, at arbejdsmiljøgruppe skal inddrages i alt, hvad der vedrører afdelingens/arbejdsområdets arbejdsmiljøarbejde. En stor del af denne inddragelse sker i et samarbejde med dem, der deltager i arbejdsmiljøarbejdet på virksomheden, og med eksterne arbejdsmiljøaktører. Hvis virksomheden har et arbejdsmiljøudvalg, skal kontakten med eksterne arbejdsmiljøaktører koordineres gennem arbejdsmiljøudvalget.

Arbejdsmiljøgruppe skal påvirke den enkelte ansatte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøgruppen skal i den forbindelse sørge for, at de ansatte bliver orienteret om de bestemmelser om arbejdsmiljø, der gælder for deres arbejde.

Relaterede sider: